Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Sıtkı Ayan kim?

Gündem 28 Kasım 2017 16:04
Videoyu Aç Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği Sıtkı Ayan kim?
A
a

Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği Sıtkı Ayan ismi merak konusu oldu...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçen haftaki grup toplantısında, "Sevgili Erdoğan, çocuklarının, bir çıta yükseltiyorum, eniştenin, dünürünün, kardeşinin eski özel kalem müdürünün, yurtdışında vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor musun?" demişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sert çıkarak, “Erdoğan’ın yurtdışında bir kuruş parası varsa ispat etsin. Ettiği anda Cumhurbaşkanlığı’nda bir dakika durmam” şeklinde yanıt vermişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında ise “Güzel ispat edelim” diyerek belgeleri açıkladı. Kılıçdaroğlu, “1 Ağustos 2011, Man adası devletinde bir şirket kurulur. Evet küçücük bir ada. Burada bir şirket kurulur, Belvev Limited Şirket. Onun kuruluş senedi de bizde. Noter tasdikini onlar yapmış, ben yapmadım. Bu şirket 1 ağustos 2 Ağustos tarihlerinde yönetim kurulu toplantısı yapar. Bir kişiden oluşmaktadır, Sıtkı Ayan. O yönetim kurulu toplantılarının tutanakları da bizde. Ayrıca bu kişinin 1 sterlinlik, yönetim kurulu bir kişi, Sıtkı Ayan” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği Sıtkı Ayan ismi merak konusu oldu.

Şöyle kısaca anlatalım...

Sivas’ın Gölova beldesinde doğup büyüdü.
Ba­hat­tin-Ari­fe oğ­lu.

Ari­fe Ha­nı­m'­ın ilk eşin­den ağa­bey­le­ri; Hü­se­yin Ak­pı­nar ve Mu­rat Ak­pı­na­r'­dır.

Ba­hat­tin Be­y'­in ilk eşin­den ağa­bey­le­ri; Rem­zi ve Ke­mal Aya­n'­dır.

Top­rak­la­rı ba­raj ka­mu­laş­tır­ma­sı­na gi­din­ce İs­tan­bu­l'­a göç­tü­ler. (Pe­lit Pas­ta­ne­le­ri sa­hi­bi rah­met­li Ka­zım Ayan da ak­ra­ba­la­rıy­dı.)

Sıt­kı Ayan, 1984-87 yıl­la­rı ara­sın­da İs­tan­bul İmam Ha­tip Li­se­si'n­de oku­du. Ar­dın­dan An­ka­ra Üni­ver­si­te­si İlahiyat Fa­kül­te­si'ni bi­tir­di ve tek­rar 1998'de İs­tan­bu­l'­a dön­dü.

İla­hi­yat­çıy­dı ama pet­rol-elek­trik işi yap­tı.

Sahibi olduğu Som Petrol’ün merkezi İngiltere Londra’daydı. Şirket bilançosunun büyüklüğü ise milyar dolarlarla ifade ediliyordu.

Sıtkı Ayan, uzun yıllar Erdoğan’a çok yakın bir işadamı olarak bilindi.

FETÖ'nün dinlediği ve sızdırdığı tapelerde Erdoğan Ailesi'nin konuşmalarında adı geçen Ayan, FETÖ'nün dinlediği isimler listesinde de yer aldı.

Sa­hi­bi ol­du­ğu Som Pet­ro­l'­ün mer­ke­zi İn­gil­te­re Lon­dra'da.

Şir­ket bi­lan­ço­su­nun bü­yük­lü­ğü ise mil­yar do­lar­lar­la ifa­de edi­li­yor. Wi­ki­Le­aks bel­ge­le­rin­de Sıt­kı Ayan adı var: Şu­bat 2009 ta­rih­li, ABD An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­li­ği'n­den gön­de­ri­len krip­to­ya gö­re; “Tür­ki­ye Baş­ba­ka­nı ya­kın­la­rı­na İra­n'­da ener­ji ala­nın­da pro­je­ler ayar­lı­yo­r” idi.

Sıt­kı Ayan, İran için çok önem­li bir isim.

Ör­ne­ğin; sa­hi­bi ol­du­ğu Gent Elek­trik İra­n'­dan Tür­ki­ye'ye elek­trik ge­ti­ri­yor. Ör­ne­ğin; sa­hi­bi ol­du­ğu Tu­rang Tran­sit Ta­şı­ma­cı­lık A.Ş, İran ve Türk­men do­ğal­ga­zı­nı Av­ru­pa'ya ta­şı­mak için 1728 km uzun­lu­ğun­da bo­ru hat­tı in­şa ediyor. Bu iş için AKP Hü­kü­me­ti'nin ona­yıy­la dev­let­ten 11,5 mil­yar li­ra teş­vik al­dı.

Magazin dünyasıyla da yakın ilişkide olan Sıtkı Ayan’ın Elif Dürüst’le aşk yaşadığı gündeme gelmişti.

1000
icon
YUSUF ATMACA 28 Kasım 2017 22:56

At binenin Kılıç kuşananın Yürüyün be Kın tutar sizi

0 0 Cevap Yaz
hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ